Client Login
خانه انواع ماساژ مقالات ماساژ انواع روغن تماس با ما
 

تأثير ماساژدرمانی بر ميزان فشارخون بيماران مبتلا به سکته مغزي مينا جوزی ، راضيه امينی ، وجيهه نوربخش چکيده مقدمه: حوادث عروقی مغز سومين علت مرگ و مير در جوامع غربی، پس از سکته های قلبی و سرطانها می باشند. سکته مغزی علاوه بر ايجاد مرگ و مير باعث ناتوانی در تمام طول عمر نيز می شود که می تواند به صورت اختلالات گوناگون حرکتی، جسمی، تکلمی، حافظه، بينايی و... باشند. در کنار اقدامات درمانی حمايتی معمولی که در بيمارستانها جهت کاهش مشکلات اين بيماران انجام می شود ، اقدامات درمانی مکملی چون ماساژ درمانی نيز کاربرد دارد که جزء يکی از مهمترين اقدامات پرستاری محسوب می شود. هدف از اين پژوهش، تعيين تاثير ماساژ درمانی بر ميزان فشار خون سيستوليک و دياستوليک بيماران مبتلا به CVA بود. مواد و روش کار: اين تحقيق يک مطالعه نيمه تجربی با طرح دو گروهی، دو مرحله ای، ‌موازی و آينده نگر است که در بخش داخلی اعصاب و روان بيمارستان شريعتی اصفهان بر روي50 بيمار CVA بستری در بخش (25 نفر گروه ماساژ، 25 نفر شاهد) انجام شد. نمونه گيری به روش آسان صورت گرفته و واحدهای پژوهش به طور تصادفی در گروهها تقسيم شدند. در گروه ماساژ، به همراهی بيمار، نحوه صحيح انجام تکنيک ماساژ، آموزش داده شد. پس از اطمينان از صحت انجام ماساژ، روزی 7 بار تحت نظارت پژوهشگر، تکنيک انجام شد. قبل و بعد از هر بار ماساژ، فشار خون بيمار اندازه گيری شد. در گروه کنترل، به جز مراقبتهای معمولی روزانه، اقدام خاصی صورت نگرفت. ابزار گرد آوری اطلاعات، گوشی و فشار سنج عقربه ای استاندارد بود. در پايان، مقادير فشار خون در دو گروه با هم مقايسه شدند. يافته ها: نتايج آزمون تی زوج نشان داد که ميانگين فشار خون بيماران گروه ماساژ بعد از مطالعه نسبت به قبل از مطالعه کاهش داشته است که اين ميزان کاهش معنادار می باشد (05/0p<). در گروه کنترل ميانگين فشار خون بيماران بعد از مطالعه نسبت به قبل از مطالعه افزايش داشته است که اين ميزان افزايش معنادار می باشد (05/0p<). بحث و نتيجه گيری: نتايج به دست آمده نشان دهنده تأثير مثبت ماساژ در کاهش فشار خون بيماران مبتلا به سکته مغزی می‌باشد. بنابراين می‌توان اين روش را به عنوان روشی مکمل در کنار درمان روتين سکته مغزی، جهت افزايش بهبودی بيماران و احساس رفاه آنها توصيه نمود. واژه های کليدی: ماساژ، ماساژدرمانی، طب مکمل، سکته مغزی

درباره ماتماس با مافواید ماساژ فیلم ماساز مشاوره